Archive for the ‘Студентам’ Category

Програма навчальної дисципліни

Теорія потенціалу
1. Потенціали площі і об’єму (Lekcia1.pdf).
2. Потенціал простого шару (Lekcia2.pdf).
3. Потенціал подвійного шару (Lekcia3.pdf).
Циліндричні функції
4. Рівняння коливання мембрани. Метод розділу змінних для круглої мембрани (Lekcia4.pdf).
5. Функції Бесселя 1-го та 2-го родів (Lekcia5.pdf).
6. Функції Бесселя від уявного аргументу (Lekcia6.pdf).
7. Ряд Фур’є-Бесселя (Lekcia7.pdf).
Поліноми Ерміта
8. Рівняння Шредінгера. Ротатор (Lekcia8.pdf).
9. Поліноми Ерміта. Ортогональність поліномів Ерміта (Lekcia9.pdf).
10. Твірна функція для поліномів Ерміта (Lekcia10.pdf).
11. Рекурентні співвідношення для поліномів Ерміта (Lekcia11.pdf).
12. Квантовий осцилятор, ймовірності переходу, правило відбору (Lekcia12.pdf).

Теми практичних занять

1. Теорія потенціалу (Praktyka1.pdf).
2. Циліндричні функції (Praktyka2.pdf).
3. Поліноми Ерміта (Praktyka3.pdf).

Advertisements

Програма навчальної дисципліни

Теорія ймовірностей
1. Множини, операції з множинами. Простір елементарних подій (Lekcia1.pdf).
2. Класичне визначення ймовірності (Lekcia2.pdf).
3. Геометрична ймовірність (Lekcia3.pdf).
4. Теореми додавання та множення ймовірностей (Lekcia4.pdf).
5. Формула повної ймовірності і формула Баєса (Lekcia5.pdf).
6. Випробовування з повтореннями. Формула Бернуллі. Формула Пуассона (Lekcia6.pdf).
7. Локальна і інтегральна теореми Лапласа (Lekcia7.pdf).
8. Дискретна випадкова величина. Закон розподілу та числові характеристики дискретної випадкової величини (Lekcia8.pdf).
9. Неперервна випадкова величина. Закон розподілу та числові характеристики дискретної неперервної величини (Lekcia9.pdf).
10. Найважливіші закони розподілу випадкових величин (Lekcia10.pdf).
11. Системи випадкових величин. Закони розподілу (Lekcia11.pdf).
12. Числові характеристики системи випадкових величин (Lekcia12.pdf).
13. Функції одного та декількох випадкових аргументів (Lekcia13.pdf).
14. Закон великих чисел (Lekcia14.pdf).
15. Випадкові процеси (Lekcia15.pdf).
Математична статистика
16. Основні визначення. Числові характеристики вибіркової сукупності (Lekcia16.pdf).
17. Точкові та інтервальні оцінки параметрів розподілу (Lekcia17.pdf).
18. Перевірка статистичних гіпотез (Lekcia18.pdf).
19. Теорія кореляції (Lekcia19.pdf).

Теми практичних занять

1. Простір елементарних подій. Класичне визначення ймовірності (Praktyka1.pdf).
2. Простір елементарних подій. Геометрична ймовірність (Praktyka2.pdf).
3. Теореми додавання та множення ймовірностей (Praktyka3.pdf).
4. Формула повної ймовірності і формула Баєса (Praktyka4.pdf).
5. Випробовування з повтореннями. Формула Бернуллі. Формула Пуассона (Praktyka5.pdf).
6. Локальна і інтегральна теореми Лапласа (Praktyka6.pdf).
7. Дискретна випадкова величина. Закон розподілу та числові характеристики дискретної випадкової величини (Praktyka7.pdf).
8. Неперервна випадкова величина. Закон розподілу та числові характеристики дискретної неперервної величини (Praktyka8.pdf).
9. Найважливіші закони розподілу випадкових величин (Praktyka9.pdf).
10. Системи випадкових величин. Закони розподілу (Praktyka10.pdf).
11. Числові характеристики вибіркової сукупності (Praktyka11.pdf).
12. Точкові та інтервальні оцінки параметрів розподілу (Praktyka12.pdf).
13. Перевірка статистичних гіпотез (Praktyka13.pdf).
14. Теорія кореляції (Praktyka14.pdf).

Програма навчальної дисципліни

Основні рівняння і задачі математичної фізики
1. Рівняння малих поперечних коливань струни (Lekcia1.pdf).
2. Рівняння теплопровідності (Lekcia2.pdf).
3. Основні визначення. Постановка задач математичної фізики. Початкові і граничні умови (Lekcia3.pdf).
Загальний розв’язок диференціального рівняння у частинних похідних
4. Квадратична форма та приведення її до канонічного вигляду (Lekcia4.pdf).
5. Приведення диференціального рівняння в частинних похідних до канонічного вигляду. Класифікація диференціальних рівнянь у частинних похідних (Lekcia5.pdf).
6. Рівняння коливання струни в канонічному вигляді. Загальний розв’язок рівняння коливання (Lekcia6.pdf).
7. Задача Коші для струни. Формула Даламбера. Поширення хвиль (Lekcia7.pdf).
Метод відокремлення змінних
8. Метод Фур’є для скінченої струни. Задача Штурма-Ліувілля (Lekcia8.pdf).
9. Метод Фур’є для задачі теплопровідності (Lekcia9.pdf).
10. Метод Фур’є для стаціонарної задачі теплопровідності (Lekcia10.pdf).
Метод функції Гріна
11. Функція Гріна граничної задачі для звичайного диференціального рівняння другого порядку (Lekcia11.pdf).
12. Задача Діріхле для рівняння Пуассона. Формули Гріна. Функція Гріна (Lekcia12.pdf).

Теми практичних занять

1. Основні рівняння і задачі математичної фізики (Praktika1.pdf).
2. Загальний розв’язок диференціального рівняння у частинних похідних (Praktika2.pdf).
3. Метод розділення змінних (Praktika3.pdf).
4. Метод функції Гріна (Praktika4.pdf).

Оголошено про прийом документів на отримання вишеградської стипендії для навчання у Чехії: http://visegradfund.org/scholarships/instructions/

Вишеградську стипендію  може отримати бакалавр або, в окремих випадках, студент, який закінчив три курси. Загальний обсяг стипендії складає 2300 євро на семестр. Всі необхідні документи і аплікаційні форми потрібно заповнити до 1 лютого 00:59 за київським часом

Невеличке відео про діяльність Вишеградського фонду в Україні:

Можливо у Вас виникла проблемна ситуація з академічної стипендією. Наприклад, викладач помилився або Вашу кандидатуру забули подати у списку на затвердження. Що робити в цій ситуації?

Вихід є. Порядок призначення і виплати стипендій регулюється

П О С Т А Н О В О Ю Кабміну від 12 липня 2004 р. N 88

Згідно з цією постановою

Для вирішення питань з призначення та позбавлення
академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних),
надання матеріальної допомоги учням, студентам, курсантам,
заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у
громадській, спортивній та науковій діяльності, навчальні заклади
утворюють стипендіальні комісії.

До складу стипендіальної комісії входять керівник навчального
закладу, представники фінансових підрозділів, декани факультетів
(завідуючі відділеннями), представники профспілкових та
самоврядних організацій учнів, студентів, курсантів.

Також у Порядку зазначається, що:

Порядок використання коштів, передбачених на виплату
стипендій, для надання матеріальної допомоги та заохочення
розробляється навчальним закладом та затверджується його керівником

Порядок використання коштів, призначених на виплату стипендій та інших соціальних виплат всередині ВНЗ відбувається на основі відповідного порядку ВНЗ. Наприклад, Порядок використання коштів, призначених на виплату стипендій, матеріальної допомоги та премій студенам Н ТУУ “КПІ” .

Зокрема там є пункт. Студенти або студентські колективи, які вважають що в конкретних питаннях призначення або позбавлення стипендії порушене чинне законодавство та діючі нормативні акти, мають право звернутися до стипендіальної комісії університету з мотивованою заявою, яка розглядається у термін не більше ніж 10 днів з дня отримання апеляції та повідомляє про своє рішення заявнику та стипендіальній комісії факультету/інституту.

Тож,  якщо дійсно була допущена недбалість, можна звернутися до стипендіальної комісії університету з мотивованою заявою

В програмі “Київський форум” від 8-го листопада про проблеми вищої освіти говорять: Леся Оробець, Вікторія Челомбітько, Лілія Гриневич, Ірина Бекешкіна та інші.

Оновлений аналіз останнього проекту закону “Про вищу освіту” зробили в ФРІ:

http://fri.com.ua/2011/10/analiz-ostannoji-redaktsiji-proektu-zakonu-pro-vyschu-osvitu/

 

Якось міністр освіти Дмитро Табачник заявив, що за основу проекту закону “Про вищу освіту” взяли польський сучасний закон:

http://novy.tv/reporter/ukraine/2011/05/25/19/45.html

Подивимося на польське законодавство відносно стипендій, наприклад. За основу візьмемо “Prawo o szkolnictwie wyŜszym” (зі змінами o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw) — аналог нашого закону “Про вищу освіту”. Навіть побіжний погляд на закон Польщі привертає увагу на великий об’єм статей, що стосуються стипендіального забезпечення (статті 103, 173 — 191, 199 — 201). Ви можете побачити, що у Польщі є соціальні, спеціальні (для інвалідів), ректорські, академічні (наукові) та міністерські стипендії, а також матеріальні допомоги (ст. 173). Впадає в очі і те, що в польському законі чітко закріплені  джерела стипендіального забезпечення: соціальні, спеціальні (для інвалідів), ректорські стипендії виплачуються з фонду ВНЗ; академічні, міністерські стипендії виплачуються з загальнодержавного бюджету (ст. 103). Закріплено в законі відповідальність за формальні процедури та інші питання (наприклад, дивись ст. 187). При цьому необхідні документи, порядок призначення, виплати і розмір перших трьох стипендій ст. 173 визначається ректором ВНЗ за згодою місцевого студентського самоврядування (ст. 186). Порядок призначення і розмір міністерських стипендій визначає Міністр освіти Польщі (ст. 187). Академічні стипендії (173b) в Польщі призначаються студентам за успішне навчання. Порядок їхнього призначення укладається міністром при згоді з Генеральною радою з науки та вищої освіти — виборним органом, до якого  входять і представники студентського самоврядування. В Польщі передбачені також стипендіальні апеляційні комітети (ст. 175, 176, 177), в які теж входять представники студентського самоврядування.

Що ж закладається у проекті закону “Про вищу освіту” МОНМС України? Стипендіям приділяється увага лише у ст. 56. Зокрема, студенти мають право на участь в обговоренні та вирішенні питань   призначення стипендій. Також там вказується, що: Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання соціальних та/або академічних стипендій з урахуванням матеріального стану та особливих досягнень у навчанні. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання, можуть отримувати інші стипендії, призначені юридичними, фізичними особами. Розмір мінімальної академічної, соціальної стипендії не може бути менше розміру прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць. Розміри академічних та соціальних стипендій, порядок їх призначення і виплати встановлюється Кабінетом Міністрів України.   Тобто у проекті закону від МОНМС є лише два види стипендій. Також вказано, що лише Кабмін визначає порядок їхнього призначення. Kłamstwo ma krótkie nogi.

PS: Читай також про віртуальні стипендії.

Taras Vasiliev на конкурсі BUBA 2011

МОНМС заповзято проштовхує останню версію проекту закону “Про вищу освіту”. Міністерство наполягає на тому, що після прийняття цього закону стипендії будуть на рівні прожитковго мінімуму:

http://ua.life.comments.ua/2011/06/24/154087/tabachnik-hoche-pidtyagnuti.html

Давайте розберемося в цьому питанні. В останньому проекті закону “Про вищу освіту” відносно стипендій зазначається наступне (ст. 56, п. 2):

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання соціальних та/або академічних стипендій. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання, можуть отримувати інші стипендії, призначені юридичними, фізичними особами. Розмір мінімальної академічної, соціальної стипендії не може бути менше розміру прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць. Розміри академічних та соціальних стипендій, порядок їх призначення і виплати встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Чи означає цей абзац, що стипендії зростуть до прожитковго мінімуму? Здається питання очевидне, але є ще інший закон “Про бюджет”, який повинен виконуватися на рівні з законом “Про вищу освіту”. Подивимося чи закладено у проект бюджету на наступний рік стипендії на рівні 934 грн.

http://tyzhden.ua/News/21614 

З аналізу проекту бюджету випливає, що Кабмін бажає провести лише просту індексацію. В 2012 році, як і в поточному році стипендії будуть збільшуватися на суму індексації. На кінець 2012 року розмір стипендії з урахуванням індексації складатиме у вищих навчальних закладів IІІ – IV рівнів акредитації – 787 грн., студентів вищих навчальних закладів I-ІІ рівнів акредитації – 594 грн., учнів професійно-технічних навчальних закладів – 297 грн. на місяць:

http://forum.minfin.gov.ua/viewtopic.php?f=87&t=1024 

Підтверджують звичайну індексацію стипендій і представники ГО “Студентський захист” і “Національного студентського союзу”:

http://osvita.ua/vnz/news/23018

Тобто фінансів для підвищення стипендій до рівня прожиткового мінімуму не буде. Що ж зробить уряд, щоб виконати новий закон “Про вищу освіту”, якщо його приймуть у такому варіанті? Відповідь на останнє питання наступна. Є підзаконний акт, який змінює МОНМС — “Порядок призначення і виплати стипендій”. В сьогоднішньому варіанті цього “Порядку” зазначено наступне:

Стипендія у розмірі, що визначається згідно з пунктом 11 цього Порядку, призначається: учням, які за результатами семестрового контролю мають менше ніж 10-12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною або середній бал успішності нижчий ніж 5 за п’ятибальною шкалою оцінювання; студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 7.00-9.99 за дванадцятибальною або 4.00-4.99 за п’ятибальною шкалою оцінювання. 

Тож у МОНМС є дуже простий вихід. Достатньо підвищити нижню границю успішності. Тоді кількість студентів, які матимуть можливість отримувати стипендію, скоротиться.

Цілком ймовірно, що стипендія буде на рівні прожиткового мінімуму, але отримуватиме її значно менша кількість студентів. Можна припустити і інший варіант. Якщо незадовлених відсутністю стипендії буде багато, то речення про стипендії на рівні прожитковго мінімуму загублять десь у коридорах Мінфіну.

Вирішувати виходити чи не виходити звісно приймає кожен особисто. На мою ж думку, будь-які протести проти Табачника сьогодні не вплинуть на подальший перебіг подій. На це є дві вагомі причини:

1. Україна входить у передвиборчий стан. Партії регіонів бажано було б замінити одіозні урядові фігури (Табачник безперечно належить до останніх).

http://www.unian.net/ukr/news/news-453956.html

2. Табачник все ж таки підтвердив намір підвищити стипендії: він заявив, що М.Я. Азаров дав розпорядження провести розрахунки відповідних змін до бюджету.

http://www.lovi-moment.com.ua/universytet/8570-2011-08-01-15-58-27.html

Отже, приймати новий проект закону “Про вищу освіту” невигідно нинішній владі. Як це б дивно не виглядало! Тому я би утримався від усяких акцій протесту.

Польовий етап дослідження “Рейтинг вузів України “Компас-2011″”проводився у січні-березні 2011 року із застосуванням методів особистого та телефонного інтерв’ю, опитування за допомогою електронної пошти та онлайн-опитування. У відповідності з метою дослідження його методологія передбачала вивчення таких цільових аудиторій:

 1. Представників компаній-роботодавців;
 2. Експертів;
 3. Випускників вишів, що беруть участь в рейтингу. При розрахунку рейтингу “Компас-2011” враховувалися такі критерії:
 1. Задоволеність випускників вузів отриманою ними освітою і можливістю застосувати її в трудовій діяльності (КР1);
 2. Думка молодих фахівців (випускників вузів 2005-2010 рр..) з приводу можливостей отримати затребувану освіту у ВНЗ, де вони проходили навчання. Включає такі аспекти, як оцінка практичної значимості навчання, сприяння ВНЗ працевлаштуванню випускників, досвід трудової діяльності випускників, задоволеність власним ВНЗ і визначення випускниками вишів, які дають найкращу підготовку в цілому;
 3. Сприйняття роботодавцями якості освіти в українських вишах (КР2);
 4. Визначення роботодавцями українських ВНЗ, які дають випускникам найкращу підготовку для роботи в їхній компанії;
 5. Сприйняття експертами якості освіти в українських вишах (КР3);
 6. Визначення компаніями-експертами українських ВНЗ, які дають найкращу підготовку для роботи в їхній компанії;
 7. Співпраця між ВНЗ і компаніями-роботодавцями (КР4);
 8. Кількість компаній-роботодавців і експертів, які співпрацюють з ВНЗ

http://osvita.ua/vnz/rating/18240

«Топ-200 Україна». Діяльність ВНЗ визначалася з допомогою загального індексу рейтингової оцінки – Із. Цей індекс є інтегральним і визначається трьома комплексними критеріями (індексами): Із = Інп + Ін + Імв, де Інп – індекс якості науково-педагогічного потенціалу, значення якого змінюються в діапазоні [0-50%]; Ін – індекс якості навчання, який змінюється в діапазоні [0-30%]; Імв – індекс міжнародного визнання, змінюється в діапазоні [0-20%].

http://www.osvita.org.ua/abitur/entrance/ratings/2.html

«Рейтинг ВНЗ» за версією журналу «Деньги» . Місця в рейтингу визначаються готовністю роботодавців брати на роботу випускників того чи іншого навчального закладу відразу після його закінчення.

http://osvita.ua/vnz/news/16089

«Рейтинг ВНЗ за середнім балом ЗНО і вартістю навчання»

http://texty.org.ua/pg/article/devrand/read/29555/